Ale jaja! Czyli nasze sposoby na naturalne barwienie pisanek

Do wyboru, do koloru!

Żółte jajo

 • garnuszek który pomieści wasze jajka
 • kurkumę w proszku
 • ocet
 • wodę

Brązowe jajko

 • garnuszek który pomieści wasze jajka
 • łupiny cebuli
 • ocet
 • wodę

Niebieskie jajko

 • garnuszek który pomieści kapustę
 • czerwoną kapustę
 • ocet
 • wodę
 • kilka kubków
 • jajka ugotowane na twardo

Kosmiczne jajo

 • sok z buraka
 • ocet
 • wodę
 • kilka kubków
 • jajka ugotowane na twardo

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store