Rozszerzamy dietę!

Przekąski BLW (chwile później wszystko wylądowało na podłodze)
Bałagan, umorusana buzia to trzeba pokochać :)
W tle przyjaciel rozszerzania diety- ręczny odkurzacz
Najsmaczniejsze zawsze jest i tak to co chciała zjeść mama

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Twice upon a time

Twice upon a time

More from Medium

It Seems Like a Setback, But It’s a Massive Step Forward

the introduction: Low Iodine Diet (LID) for Vegan / Vegetarians

The Difference between MatrixETF and Traditional ETFs.

Reflections on an Evening Class with Veterans, Memorial Day, and Facing “It” — the Tyrant “Within”