Zrównoważona moda i odpowiedzialna konsumpcja

Co należy wiedzieć o produkcji odzieży?

Nasz priorytet: Nasza planeta

  • W 2016 r. Sprzedano ponad 100 miliardów sztuk odzieży i 14 miliardów par butów — to wiele potencjalnych produktów, które później zostaną wyrzucone.
  • Tylko 20% tekstyliów jest poddawanych recyklingowi, a mniej niż 10% odzieży jest przerabiane na nowe ubrania każdego roku.
  • Każda tona wyrzuconych tekstyliów, które są ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi, może zapobiec przedostaniu się do atmosfery nawet do 11 ton CO2.

Myśl globalnie działaj lokalnie

Z myślą o naszych dzieciach

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store